Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních nehod mnohé změní. Třebaže nehodu pochopitelně nikomu nepřejeme, když už k ní přece jen dojde, je dobré vědět, co dělat. Není to tak dávno, kdy se Policie ČR musela volat prakticky ke každé dopravní nehodě. Ještě v roce 2000 byl totiž limit pro oznamovací povinnost nehody stanoven na pouhých 1 000 Kč. Od ledna 2001 jej tehdy nový zákon výrazně zvýšil, a to na 50 000 Kč. Částka, od které nehodu musíme hlásit se výrazně zvýší, a to na dvojnásobek. Od ledna 2009 bude činit rovných 100 000 Kč.

Od vyššího limitu si policie hodně slibuje, hlavně pak to, že se namísto objasňování dopravních nehod bude moci víc věnovat běžnému dohledu nad silničním provozem.


Kdy volat policii

Zrekapitulujme si, v jakých případech budeme po 1. lednu 2009 dopravní nehodu povinně hlásit Policii ČR.

Muže zákona budeme volat v těchto případech:
1. Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.
2. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.
3. Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.
4. Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).
5. Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).
6. Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.


V případě všech ostatních dopravních nehod bychom si měli vystačit sami, tedy bez součinnosti policie.

Na druhou stranu je ale potřeba říct, že oproti současnému stavu se toho zas až tolik nezmění. Nejpřevratnější změnou vlastně není ani stotisícový limit, nýbrž změna v koncepci ochrany vozidel třetích osob, pokud řidič takového vozidla měl přímou účast na nehodě.

Zatímco dnes voláme policii ke každé nehodě, kterou jsme měli třeba se služebním autem nebo s autem na leasing, od ledna 2009 se to radikálně změní a policie se i v těchto případech bude volat jenom tehdy, přesáhne-li škoda na vozidle (včetně přepravovaných věcí) částku 100 000 Kč.


Bez policie? Sepište o nehodě záznam!

Zákon bude od ledna 2009 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou. Nikdy nevíte, kdy se vám může hodit. Při nehodě, ke které můžete přijít jako "slepí k houslím", hrají svou roli taky nervy a stres, takže by se mohlo snadno na uvedení některého důležitého údaje zapomenout.

Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Vás to nic stát nebude, protože úvahy o zpoplatnění "planého" výjezdu policie k nehodě byly nakonec zavrženy.

Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku.


Potvrzení o zapůjčení vozu při jízdě do zahraničí

Mimo běžné doklady k zapůjčenému vozu jako je technický průkaz a zelená karta mezinárodního pojištění potřebujete také… 
Souhlas majitele o zapůjčení vozu, kde jsou uvedena nezbytná osobní data majitele, automobilu a samozřejmě vaše. Pro členy rodiny stačí podpis majitele vozu. Pro ostatní a týká se to především zapůjčení firemního vozu doporučujeme notářské ověření. Vždy by mělo být uvedeno telefonní číslo, na kterém mohou orgány zahraniční policie kontaktovat majitele, ideálně v některém světovém jazyku. Mimo vyvrácení pochybností o totožnosti vozu se jedná také o kontakt v případě vážné dopravní nehody nebo krádeže vozu.

Potvrzení o užívání firemního vozidla
Potvrzení o užívání osobního vozidla
Záznam dopravní nehody 
Návod jak vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“

 

POTVRZENÍ O UŽÍVÁNÍ FIREMNÍHO AUTOMOBILU

Statutární zástupce firmy......................................................................................................................................
The statutory representative of the company
Le représentant statutaire de l'entreprise

Pan/paní...............................................................
Mr./Ms

souhlasí a potvrzuje používání firemního automobilu
hereby agrees and confirms the use of a company vehicle
consentie et confirme l'utilisation de son vehicule

Panem/paní......................................................... 
by Mr./Ms. 
par M./Mme

bytem Česká republika.
permanent residence in the Czech republic.
de résidence permanente en Republique Tcheque.

Vozidlo je zapůjčeno na dobu od.........................
The vehicle is lent for the period beginning from
Le véhicule sera preté a partir du

do .........................
to
jusqu'au

Specifikace cílové země či trasy:..................................................................................................................
Specification of country of destination or itinerary: 
Specification du pays de destination ou itinéraire:
......................................................................................

IDENTIFIKACE AUTOMOBILU:
VEHICLE IDENTIFICATION:
IDENTIFICATION DU VEHICULE:

Typ vozidla: .........................................................................................................................
Vehicle type:
Type de véhicle:

Registrační značka:.........................................................................................................................
Registration number: 
Numéro de Registration:

VIN: .........................................................................................................................
Serial number 
Numéro de série

Podpis:

Podpis:

 

Ověřil dne :

 


 

POTVRZENÍ O ZAPŮJČENÍ VOZU V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

Pan/paní...............................................................
Mr./Ms
M./Mme

souhlasí a potvrzuje používání automobilu
hereby agrees and confirms the use of his/her vehicle
consentie et confirme l'utilisation de son vehicule

Panem/paní......................................................... 
by Mr./Ms. 
par M./Mme

bytem Česká republika.
permanent residence in the Czech republic.
de résidence permanente en Republique Tcheque.

Vozidlo je zapůjčeno na dobu od.........................
The vehicle is lent for the period beginning from
Le véhicule sera preté a partir du

do .........................
to
jusqu'au

Specifikace cílové země či trasy:..................................................................................................................
Specification of country of destination or itinerary: 
Specification du pays de destination ou itinéraire:
......................................................................................

IDENTIFIKACE AUTOMOBILU:
VEHICLE IDENTIFICATION:
IDENTIFICATION DU VEHICULE:

Typ vozidla: .........................................................................................................................
Vehicle type:
Type de véhicle:

Registrační značka:.........................................................................................................................
Registration number: 
Numéro de Registration:

VIN: .........................................................................................................................
Serial number 
Numéro de série

Podpis:

Podpis:

 

Ověřil dne :

 


 

JAK VYPLNIT FORMULÁŘ „ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ“

1) Používejte jen jednu sadu formulářů pro 2 zúčastněná vozidla (dvě sady pro 3 zúčastněná vozidla atd.). Není důležité, kdo formulář dodá a vyplní. Použijte propisovací tužku a pište tak, aby byly čitelné i kopie. 
2) Při vyplňování "Záznamu o dopravní nehodě" dávejte pozor na následující upozornění: 
- otázky v bodě 8 se vztahují na Vaše doklady o pojištění (číslo dokladu o pojištění odpovědnosti, zelené karty) 
- otázky v bodě 9 se vztahují k Vašemu řidičskému průkazu 
- značte přesně místo střetu (bod 10) 
- označte křížkem tu variantu (1-17), která se týká Vaší nehody (bod 12) a na konci uveďte počet Vámi označených políček - vyhotovte nákres nehody (bod 13 ) 
3) Nezapomeňte uvést eventuální svědky nehody, jejich jména a adresy, zejména pokud se Váš názor liší od ostatních účastníků nehody. 
4) Podepište Záznam o dopravní nehodě a nechte jej podepsat i druhého řidiče. Jeden výtisk předejte druhému účastníkovi a ponechte si druhý za účelem předání Vašemu pojistiteli. 
5) Při oznámení nehody pojišťovně nezapomeňte uvést, kde a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem, formulář předejte bezodkladně příslušné pojišťovně.