REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Jedním ze 140 projednávaných bodů v programu posledního Zastupitelstva Kraje Vysočina v tomto volebním období byl i návrh na navýšení celkového rozpočtu dotačního programu Fondu Vysočiny Rozvoj podnikatelů 2020. K původně připraveným 10 miliónů korun bude přidáno dalších více než 13 miliónů korun. Mezi podnikatele do 50 zaměstnanců tak může do konce roku Kraj Vysočina rozdělit 23 323 195 korun. Kraj využije nečerpané peníze fondu, vratky nebo nerozdělené alokace.
 
„Tento program je určen na spolufinancování nákupu nových strojů a strojního zařízení nebo technického zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení, případně nákupu použitých strojů strojního zařízení včetně nákladů na dopravu, instalaci, uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy. Maximální dotace činí 150 000 korun. V řádném termínu bylo přijato 188 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši více než 24 miliónů korun. Z toho celkem 180 žádostí s finančním požadavkem 23 323 195 Kč vyhovuje administrativním podmínkám programu. Aktuálně probíhá vyhodnocení programu v řídícím výboru. Schválení konkrétních projektů k podpoře bude předloženo radě kraje nejpozději do konce září 2020,“  informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Důvodem pro velkorysé navýšení alokace dotací je podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka zmírnění současných ekonomických dopadů na firmy v průmyslové výrobě a ve stavebnictví, které se dostávají pod tlak z hlediska zajištění jejich konkurenceschopnosti a flexibility v dalším období. To dokládá i navýšení zájmu o podporu v rámci programu o 70 % oproti roku 2019, kdy bylo podáno jen 111 žádostí. „Finálně by mohlo dojít k nežádoucímu utlumení podnikatelských aktivit v kraji, zejména pak nutných investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací výrobního zařízení. K alespoň částečnému předejití tohoto negativního výhledu může Kraj Vysočina učinit další krok k upevnění vhodných podmínek pro podnikatelskou činnost na svém území, které podnikatelským subjektům umožní zachovat jejich schopnost přispívat k ekonomickému růstu a i nadále posilovat sociální soudržnost. Zastaralá podnikatelská infrastruktura a vysoké režijní náklady na její provoz představují dlouhodobě jednu z bariér pro zvyšování konkurenceschopnosti těchto podniků, což není v zájmu kraje zvláště v období očekávání další vlny pandemie se všemi negativními dopady, které může přinést,“ říká Jiří Běhounek.

Od roku 2004, kdy byl vyhlášen první dotační titul na podporu podnikatelů, rozdělil Kraj Vysočina mezi firmy v regionu 178 miliónů korun a podpořil tak 1 448 projektů.

REKLAMA
REKLAMA