REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Zastupitelé Velkého Meziříčí se minulý týden vyjádřili k úmyslu skupiny obyvatel města vyhlásit referendum týkající se návrhu na rekonstrukci náměstí. Iniciátoři referenda v reakci sepsali vlastní text.

 

REKLAMA

Vážení spoluobčané!

V minulém roce proběhla v našem městě architektonicko-urbanistická soutěž s cílem realizace projektu rekonstrukce našeho náměstí. Ta určila první tři návrhy, které byly finančně odměněny.

Následně zastupitelstvo města svou většinou odmítlo projekčně realizovat vítězný návrh ing. arch. Mikuláška.

Zastupitelstvo se svou většinou zcela zásadně neztotožnilo s navrhovaným řešením dopravy na náměstí. Návrh totiž počítá s technicky nerealizovatelným napojením ulice Radnická na kruhový objezd. Ale co je horší, jednosměrně zprůjezdňuje ulici Kostelní z ulice Novosady! Což je z hlediska bezpečnosti množství chodců v této lokalitě se pohybujících, včetně školních dětí, pro většinu zastupitelů zcela NEPŘIJATELNÉ!

Dále v návrhu projektu chybí realizace některých zadaných podmínek soutěže. Jde například o neřešení umístění tribuny pro kulturní pořady na náměstí, o vzhled restauračních zahrádek, o vzhled a umístění prodejních stánků. Studie také neřeší dostatečný počet parkovacích míst na náměstí nebo propojení pro pěší s prostorem za řekou Balinkou.

Musí tedy následovat další krok, plynoucí z pravidel architektonické soutěže a zákona o veřejných zakázkách. Bude osloven druhý v pořadí doc. ing. arch. Miroslav Cikán.

Za této situace se určitá skupina občanů nechce smířit se zcela legálním postupem daným pravidly architektonické soutěže, zákonem o obcích a zákonem o veřejných zakázkách. Tato skupina chce vyhlásit místní referendum k prosazení návrhu ing. arch. Mikuláška. Tedy návrhu, který již jednou zastupitelstvo odmítlo jako návrh nevyhovující.

Vážení občané, domníváme se, že pravidla architektonické soutěže se musí dodržovat, stejně jako se musí dodržovat zákony naší země. Také se domníváme, že zastupitelé a občané našeho města mají právo dle podmínek soutěže seznámit se s dalšími oceněnými návrhy.

Pokud by žádný z oceněných návrhů nebyl přijat, je možné uvažovat o místním referendu. Avšak o takovém referendu, které nám občanům dá vybrat z více oceněných návrhů. A nikoliv o referendu, které by tak tvrdě a  nekorektně svou otázkou protlačovalo pouze návrh  zastupitelstvem již odmítnutý.

A ještě jednodušeji – pokud nechcete zprůjezdňovat ulici Kostelní, pokud chcete naopak před základní školou, tělocvičnou a Kotvičkou mít pěší zónu, pokud chcete mít možnost zaparkovat – byť krátce – se svým autem na náměstí, pokud chcete více zeleně na náměstí, pokud chcete, aby stávající historické památky byly dobře viditelné a staly se tak fakticky středem náměstí, seznamte se s dalšími oceněnými návrhy a s podpisem výzvy k referendu určitě nespěchejte!

O to vás žádají níže podepsaní zastupitelé města Velkého Meziříčí

Blažek Pavel, Jurdová Jiřina, Kamanová Pavla, Kaše Jiří, Komínek František, Kratochvíl Stanislav, Lancman Karel, Lavický Vilém, Pokorný Svatopluk, Ráček Vít, Ripperová Marie, Rosa Stanislav, Vrána Petr

 


 

Mají o náměstí ve Velkém Meziříčí rozhodnout zastupitelé?

Tento článek píšeme v reakci na leták, který občané Velkého Meziříčí obdrželi do schránek a pod kterým je podepsáno 13 zastupitelů města a obsahuje faktické nepravdy o vítězném návrhu architektonické soutěže. Proto považujeme za důležité shrnout fakta o sporných bodech. Srovnáváme tři oceněné návrhy a zaměřujeme se především na oblasti, které jsou nejvíce vytýkány vítěznému návrhu z řad těchto zastupitelů.

Napojení Radnické ulice

Vítěz architektonické soutěže je kritizován za „technicky nerealizovatelné“ napojení ulice Radnická na kruhový objezd. Lze souhlasit, že shodné řešení vítězného soutěžního návrhu dnes již nelze zrealizovat. Dokumentace plánovaného kruhového objezdu nicméně účastníkům soutěže nebyla poskytnuta a stejné řešení tak předkládají celkem minimálně 4 soutěžní návrhy, mimo jiné i třetí oceněný. Závěrem konzultace odborné poroty s dopravním inženýrem z průběhu hodnocení je, že napojení na silnici 602 u vítězného návrhu lze vyřešit jiným způsobem, a to při zachování navrženého konceptu dopravy.

Doprava v Kostelní ulici

Zastupitelé, kteří odmítli vítězný návrh, považují jeho řešení v Kostelní ulici za nepřijatelné s ohledem na bezpečnost chodců. Pokud však srovnáme všechny 3 oceněné návrhy, všechny počítají s dopravou před budovou ZŠ. První a třetí v pořadí v této ulici navrhli jednosměrný průjezdný provoz, druhý zde zachovává současný provoz obousměrný a slepou ulici. Zde hlavní argument proti vítěznému návrhu je právě zprůjezdnění ulice Kostelní z ulice Novosady. Fakty ale je, že vítězný návrh počítá s možností zachování omezení vjezdu např. pouze pro rezidenty a zásobování, jak uvedl arch. Mikulášek na zasedání zastupitelstva. Dalšími prvky zklidnění dopravy v tomto místě je rozšíření chodníků, použití zpomalovacích prahů na začátku a konci ulice a samotné zalomení komunikace do písmene „S“ před tělocvičnou. Vítězný návrh tak dle nás přináší bezpečné řešení dopravy v této lokalitě a zároveň odstraňuje zbytečný průjezd celým náměstím, pro řidiče s povolením vjezdu do této lokality. Podobné řešení průjezdu, i když opačným směrem, obsahuje také neoceněný soutěžní návrh 12.

Parkování na náměstí

Už zadání soutěže počítalo – na základě požadavků občanů – se snížením počtu parkovacích míst na samotném náměstí. Všechny tři oceněné studie proto navrhují jejich snížení oproti současnému stavu. Přesto u všech porota doporučila upřesnění počtu parkovacích míst v dalších fázích projektové dokumentace. Současný počet parkovacích míst na vymezeném území je uváděn cca 250, v zadání soutěže jich bylo doporučeno ponechat pouze cca 100. Vítězný návrh počítá s počtem cca 120 parkovacích míst, druhý v pořadí s počtem 103 a u třetího oceněného návrhu přesná hodnota nelze vyčíst, ačkoliv je zřejmé, že celá plocha náměstí je určena především pro pěší. Dostatečnou kapacitu k parkování v centru města zajistí plánované parkoviště za řekou Balinkou, v bývalém areálu společnosti Svit. Toto parkoviště má být vybudováno dříve, než se počet parkovacích míst na náměstí omezí – ať už bude realizován kterýkoliv návrh.

Zeleň na náměstí

Vítězný návrh zachovává původní lipový háj v centru náměstí a počítá s výsadbou 4 nových stromů a postupnou obnovou tohoto háje. V Komenského a Kostelní ulici navrhuje obnovit stromořadí podél fasád školy a přidává dva samostatné stromy v blízkosti kostela. Druhý a třetí oceněný návrh lipový háj redukují a navrhují výsadbu stromořadí podél horních a dolních fasád domů na náměstí a také v Komenského ulici. Dále navrhují výsadbu několika samostatných stromů u radnice a u kostela.

Podoba a funkce náměstí

Vítězný návrh řeší umístění pódia pro kulturní akce i vzhled zahrádek, jsou řešeny v grafické i textové části dokumentace, což je v přímém rozporu s informací prezentovanou ve výzvě zastupitelů. Je ale pravdou, že neřeší umístění a podobu stánků a pozici vánočního stromu. Návrhy druhý a třetí v pořadí podobu stánků řeší. Umístění vánočního stromu řeší jen druhý oceněný návrh, třetí v pořadí také ne. Je důležité si uvědomit, že studie je v tomto stupni jaksi ideová a detaily mobiliáře se budou postupně ladit při tvorbě čtyřstupňové projektové dokumentace, což bude práce pro další desítky odborníků.

 

Jsme apolitická občanská iniciativa a chceme umožnit občanům vyjádřit svůj názor, zda preferují vítězný návrh doporučený odbornou porotou, nebo přijímají rozhodnutí zastupitelů, kteří půl roku od ukončení soutěže neznají základní faktické údaje o všech oceněných návrzích. Náš návrh na konání místního referenda představuje stejně tak demokratický a legální postup, jako je odmítnutí vítězného návrhu ze strany zastupitelstva. Kdo jsme, kdo nás veřejně podporuje a jak se k nám může kdokoliv přidat, lze nalézt na našem webu www.zanamestivm.cz.

Autorem je občanská iniciativa Za Náměstí VM.

 

Ikona článku: znak města. Zdroj: www.velkemezirici.cz

REKLAMA